Niigata Sangyo University

ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ

campus1947 ᠤᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 2 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠢᠳᠡᠬᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ 《ᠺᠠᠰᠢᠸᠠᠽᠠᠺᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ》 ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠠᠷᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃
ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠰᠢᠮᠦᠵᠢᠤᠦ ᠺᠢᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢ 《ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠷᠬᠦᠯᠳᠡ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠨᠳᠤᠯᠳᠡ ᠪᠠ ᠡᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠠᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠡ ᠳᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ》 ᠬᠡᠬᠦ ᠡᠬᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠴᠨ ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠡᠪᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠢ《ᠪᠡᠢ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠢ ᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠦ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 《ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠡ ᠨᠢ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠡᠢ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠪᠡᠢ ᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠢ ᠡ ᠢᠢᠨ ᠮᠠᠳᠡᠷᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠮᠠᠬᠦᠷᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ》 ᠬᠡᠵᠦ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠡ

  • ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷ  ᠢᠢᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠳᠠᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠢ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃
  • ᠮᠠᠳᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠦ᠂ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠢ ᠡ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠨᠠᠢᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠪᠠᠢ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠦ ᠬᠠᠨᠳᠦᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃
  • ᠪᠤᠳᠠᠳᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠮᠠᠳᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠮᠡᠬᠦᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ

《ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠭᠡᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠴᠤᠨ ᠲᠠᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠰᠢᠨ ᠲᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎᠎ᠡ》

ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ

《ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠥ ᠨᠠᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ》

ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠢᠢᠮᠦ

ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠡ ᠪᠠ ᠬᠦᠮᠦᠯᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠤᠪ ᠲᠥ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠮᠧᠨᠧᠵᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 《ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠬᠠᠯᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ》 ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠳᠡᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ 《ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》 ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠢᠢᠳᠤᠷ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠨ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ 《ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠬᠦᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡᠳᠦ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ》 ᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠢ ᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ》  ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠦᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃

---

campus ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠮᠧᠨᠧᠵᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ 《ᠡᠷᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠬᠠᠯᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦ》 ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠦᠯᠳᠡᠷᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠳᠡᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ 《ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ》  ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠩᠴᠡᠪᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠢᠢᠳᠤᠷ ᠪᠤᠳᠤᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠨ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ 《ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠬᠦᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠤᠯᠭᠡᠳᠦ ᠠᠵᠦ ᠦᠢᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ》 ᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

campusᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠢ ᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ 《ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ》  ᠢ ᠭᠤᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠷᠦᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠮᠧᠨᠧᠵᠮᠧᠨᠲ

ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠢᠮᠦ

ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠨᠠᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠬᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠤᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠲᠥ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ᠂ 2 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ 《ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠬᠦᠯᠳᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ》᠂ 《ᠵᠤᠷᠢᠯᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ》᠂ 《ᠮᠧᠨᠧᠵᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ》 ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠡᠭᠰᠢᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠮᠡᠬᠦᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ 《ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠳᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ》 ᠲᠠᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ

campus

ᠲᠤᠰ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠺᠠᠰᠢᠸᠠᠽᠠᠺᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ 90,000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠳᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠤᠮ᠃

campus ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠤᠺᠺᠤᠺᠦ ᠺᠠᠢᠢᠳᠦ (北国街道) ᠢᠢᠨ ᠰᠢᠺᠦᠪᠡ ᠮᠠᠴᠢ (宿場町)᠂ ᠺᠢᠲ᠋ᠠᠮᠠᠢ ᠪᠦᠨᠠᠢ (北前船) ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠡᠴᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠵᠢᠮᠢ (縮) ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠢ ᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

campusᠺᠠᠰᠸᠠᠽᠠᠺᠢ ᠬᠤᠳᠡ ᠢᠢᠨ 42 ᠺᠢᠯᠤᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ 15 ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠮᠪᠡᠯᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ 《ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ》 ᠢᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠺᠦᠵᠢᠷᠠᠨᠠᠮᠢ (鯨波) ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠮᠪᠡᠯᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ 《ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠤᠮᠪᠠᠯᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ100 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ》 ᠲᠥ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨᠵᠢᠨ/ ᠨᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨᠵᠢᠨ (番神・西番神) ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠮᠪᠡᠯᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠪᠪᠦᠭᠰᠡᠳ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠩᠭᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠤᠮᠪᠠᠯᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

campus ᠺᠠᠰᠸᠠᠽᠠᠺᠢ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠡᠴᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠩ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠤᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠠᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠡᠬᠢ ᠨᠠᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠸᠠᠲ᠋ᠸ ᠫᠤᠯᠤ ᠺᠯᠦᠢᠪ ᠺᠠᠰᠢᠸᠠᠽᠠᠺᠢ 〈ᠪᠦᠷᠦᠪᠥᠩ KZ〉 (BOURBON WATER POLO CLUB KASHIWAZAKI 〈BOURBON KZ〉) ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠡᠬᠡᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠴᠦ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ 《ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠺᠠᠰᠢᠸᠠᠽᠠᠺᠢ》 ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠲᠥ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠮᠵᠢᠯᠭᠡ

ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠡᠵᠢᠯᠭᠡ

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠢ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠲᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦᠷᠠᠯᠳᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠵᠢᠯᠭᠡ

ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠢᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠢ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠮᠦᠷᠢᠴᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠵᠤᠯᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠦᠳᠠᠰᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠢᠢ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠦᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠲᠠᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠦᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ

ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ 50% ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠮᠳᠠᠷᠠᠯᠳᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠳᠦ ᠬᠢᠨᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ 1 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠨ ᠢᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠡᠴᠨ ᠤᠨᠴᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠨ ᠳᠦ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠢᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠤᠯᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠨ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠯᠭᠡ

ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠲᠥ ᠺᠠᠰᠢᠸᠠᠽᠠᠺᠢ ᠬᠤᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠨ ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠪᠡᠯ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠢᠢᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠬᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠨ ᠬᠠᠢᠢᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠭ

campus

ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
ᠰᠢᠦᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠠᠷ 945-1393
ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠨ ᠮᠤᠵᠢ᠂ ᠺᠠᠰᠢᠸᠠᠽᠠᠺᠢ ᠬᠤᠳᠡ᠂ ᠺᠠᠷᠦᠢᠢᠭᠠᠠᠸᠠ 4730
ᠤᠳᠠᠰᠦ +81-257-24-4901 / ᠹᠠᠺᠰ +81-257-22-1300
ᠮᠧᠢᠢᠯ nyushi@ada.nsu.ac.jp (ᠤᠶᠤᠳᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ)

ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠤᠳᠠᠳ ᠡᠴᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭ

ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠨ ᠬᠤᠳᠡ ᠡᠴᠨ
ᠲᠤᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠪᠠᠷᠤᠭ 90 ᠮᠢᠨᠦᠢᠲ
JR (ᠵᠢᠥᠠᠢᠢᠽᠢ ᠰᠢᠨᠺᠠᠨᠰᠡᠠᠢᠨ᠂ ᠲᠤᠩ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ)
ᠨᠢᠢᠭᠠᠲ᠋ᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ---- ᠺᠠᠰᠢᠸᠠᠽᠠᠺᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ
ᠪᠠᠷᠤᠭ 100 ᠮᠢᠨᠦᠢᠲ
ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋ ᠬᠤᠳᠠ ᠡᠴᠨ
JR (ᠵᠢᠥᠠᠢᠢᠽᠢ ᠰᠢᠨᠺᠠᠨᠰᠡᠠᠢᠨ᠂ ᠲᠤᠩ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ)
ᠲᠤᠤᠺᠢᠤ᠋ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ---- ᠨᠠᠭᠠᠥᠺᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ ---- ᠺᠠᠰᠢᠸᠠᠽᠠᠺᠢ ᠦᠷᠳᠡᠭᠡ
ᠪᠠᠷᠤᠭ 150 ᠮᠢᠨᠦᠢᠲ

ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ (Google map)